Pirkanmaan
Virkistysalueyhdistys ry:n säännöt


Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry ja kotipaikka Tampereen kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää virkistys- ja retkeilymahdollisuuksia Pirkanmaalla. Toiminnassa otetaan huomioon paikallisen väestön viihtyvyys, peruselinkeinojen harjoittaminen, luonnon suojelu ja maisema-arvot.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • hankkii seudullisia virkistysalueita tai käyttöoikeuksia niihin sekä huolehtii niiden käytön edellyttämästä hoidosta ja rakentamisesta
 • seuraa ympäristöön liittyvää tutkimusta ja suunnittelua sekä järjestää alaan liittyviä tilaisuuksia
 • hoitaa muitakin yhdistyksen tarkoitusta edistäviä tehtäviä.

Yhdistys voi tarvittaessa osallistua myös seudullisten ulkoilu- ja retkeilyreittien sekä virkistysveneilyä palvelevien retkisatamien toteuttamiseen ja ylläpitoon.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.


Yhdistyksen kuntajäseniä ovat yhdiykseen liittyneet Pirkanmaan maakunnan kunnat. Hallitus voi hyväksyä kuntajäseniksi myös maakunnan ulkopuolisia kuntia.

Yhdistyksen tukijäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt sekä yksityiset henkilöt, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsen vapautuu sääntöjen mukaisista velvoitteistaan eroamisilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.


Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät kuntajäsenet yhdistyksen kokouksessa.

Kukin kuntajäsen valitsee yhdityksen kokoukseen edustajia seuraavasti:

kunnan asukasluku viimeksi toimitetun henkikirjoituksen mukaan edustajien määrä
- 8 000 1
8 001   - 30 000 2
30 001 - 3


Kullekin kokousedustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous viimeistään 15. päivänä kesäkuuta ja syyskokous viimeistään 15. päivänä marraskuuta.


Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu, jonka tulee sisältää ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta tulee toimittaa yhdistyksen jäsenille ja kokousedustajille kirjallisesti postitse tai sähköpostilla viimeistään 10 päivää ennen kokousta. Kokouskutsuun on liitettävä esityslista, joka sisältää ilmoituksen käsiteltävistä asioista.


Yhdistyksen kokouksissa on kuntajäsenellä yksi ääni kutakin kunnan alkavaa tuhatta (1 000) asukasta kohti laskettuna edellisen vuoden henkikijoituksen mukaan. Kuntajäsen voi käyttää yhdistyksen kokouksessa enintään 1/4 kokouksessa edustettuna olevasta äänimäärästä.

Kuntajäsenen äänimäärä jakaantuu kunnan valitsemien edustajien kesken kunnan päättämällä tavalla.

Tukijäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Käsitellään hallituksen kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta sekä toiminnantarkastajien kertomus ja siinä tehtyjen mahdollisten muistutusten johdosta annetut selitykset ja lausunnot.
 2. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin 1. kohdassa mainitut kertomukset saattavat antaa aiheen.
 3. Päätetään seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivoista.
 4. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan yhdityksen hallitukseen 7 varsinaista jäsentä ja heille kullekin henkilökohtainen varajäsen sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 2. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 3. Valitaan kaksi toiminnatarkastaja ja tälle varatoiminnantarkastaja.
 4. Päätetään kuntajäsenen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta 10 §:n mukaisesti.
 5. Päätetään tukijäsenen jäsenmaksusta seuraavaksi vuodeksi.
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille helmikuun kuluessa. Toiminnantarkastajien tulee antaa kertomuksensa maaliskuun kuluessa.


Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 7 varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa mahdollisuuksien mukaan tasapuolisesti koko maakuntaa.

Hallitus valitsee tarvittavat toimihenkilöt.

10§
Kuntajäsenet ovat velvolliset suorittamaan liittymismaksun ja vuosittain suoritettavan jäsenmaksun. Kuntajäsenen jäsenmaksu ja liittymismaksu määräytyvät kunnan viimeksi toimitetun henkikirjoituksen asukasluvun mukaan.

Tukijäsenet suorittavat vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun, joka on yhtä suuri kaikille tukijäsenille.

11§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

12§
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla